Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 

1. nagrada: 500 EUR 

 

Nagradni natečaj
Jedrska energetika danes in jutri 2015

 
 

Zanesljiva, zadostna, konkurenčna in okolju prijazna oskrba z energijo predstavlja enega najpomembnejših temeljev sodobne družbe. Jedrska energija v Evropski skupnosti pokriva skoraj tretjino potreb po električni energiji in sodi med njene najbolj izdatne nizko-ogljične vire. Področje energetike se danes srečuje s številnimi izzivi, med katere nedvomno sodijo tudi energetske strategije in politike, podnebne spremembe, energetska varnost, neodvisnost in učinkovitost in sprejemljivost v javnosti. Vse te izzive bomo lahko v prihodnosti uspešno razrešili le z več znanja in sodelovanja. Z namenom spodbujanja raziskovanja in vključevanja mladih na področje jedrske energije, Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za matematiko in fiziko ter Fakulteta za elektrotehniko  Univerze v Ljubljani ob podpori Gen energije, Nuklearne elektrarne Krško in drugih ustanov, tudi letos organizirajo nagradni natečaj: Jedrska energetika danes in jutri.

Študente višjih letnikov naravoslovnih in tehničnih fakultet pozivamo, da pripravijo in pošljejo eno ali več avtorskih del na teme, povezane z jedrsko energijo.

Prednostne teme v letu 2015 so:
1. jedrska energija kot vir energije,
2. sprejemljivost jedrske energije,
3. primerjava tehničnih značilnosti in varnosti proizvodnje električne energije z različnimi viri in
4. primerjava ekonomike jedrske energije in energije iz drugih virov.

Format prispevkov
Prispevki so lahko v slovenskem ali v angleškem jeziku.

Pogoji za udeležence
Prispevek lahko prijavi posamezen študent ali skupina študentov (do 5 avtorjev). Vsi avtorji morajo na dan oddaje prispevka imeti status študenta.

O avtorstvu
Dela morajo biti rezultat lastnega dela avtorja oziroma avtorjev.

Način udeležbe
Pošljite svoje prispevke z naslednjimi podatki:
- ime in priimek
- naslov, e-mail in telefon
- fakulteta, letnik in smer študija
- na naslov:
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,
Jamova 39,
1000 Ljubljana

Zadnji rok za prijavo je 1. junij 2015. Kot datum oddaje velja tudi poštni žig.

Pošiljka mora razen prispevka vsebovati tudi:
1. potrdilo o vpisu
2. podpisano izjavo, s katero avtor jamči, da je prispevek rezultat njegovega lastnega dela

Na kuverti naj bo napis »Ne odpiraj! – Nagradni natečaj 2015«.

Nagrade
Prva - 500 €
Druga – plačilo kotizacije za udeležbo na mednarodni konferenci NENE2015
Tretja – plačilo kotizacije za udeležbo na mednarodni konferenci NENE2015

V primeru, da bo nagrajen prispevek skupine z več avtorji, bo nagrada pripadala skupini.
Imena nagrajencev bodo znana predvidoma do jeseni leta 2015, ko bo tudi predvidena podelitev nagrad.

Dodatne informacije
Za konkretnejša vprašanja se lahko obrnete na prof. dr. Marka Čepina: tel: 01/4768 243, E-pošta: marko.cepin@fe.uni-lj.si.Marko Čepin
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenijelogotipi sponzorjev