Nahajate se na arhivskih spletnih straneh Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), ki se od 2020 ne spreminjajo. Za aktualne vsebine obiščite www.djs.si.

This is the archived website of the Nuclear Society of Slovenia (NSS) that has not been updated since 2020. For up-to-date content, please visit www.djs.si.

 
Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 
R
edna letna skupščina DJS - poročilo

 

Redna letna skupščina društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je bila 8. 5. 2008 v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na Reaktorskem centru v Podgorici. Skupščine se je udeležilo 50 članov društva. Skupščino je vodil delovni predsednik g. Janko Cerjak(NEK).Po izvolitvi delovnega predsedstva skupščine je predsednik društva, dr. Boštjan Končar, poročal o dejavnostih društva v letu 2007, predsednika sekcij dr. Marko Giacomelli in mag. Nadja Železnik pa o delu Mreže mlade generacije (MMG) in Alfa sekcije.

Letošnja skupščina je bila volilna. Volili smo tri člane Upravnega odbora in dva člana Nadzornega odbora DJS. Novi člani Upravnega odbora: dr. Robert Bergant (GEN energija), mag. Aleš Janežič (URSJV) in Igor Fifnja (NEK) so se pridružili prof. dr. Leonu Cizlju (IJS R-4), mag. Tei Bilić Zabric (IN- KO), Janku Cerjaku (NEK) in dr. Boštjanu Končarju (IJS R-4). Nova člana Nadzornega odbora: mag. Nadja Železnik (ARAO) in dr. Tomaž Žagar (GEN energija) pa sta se pridružila prof. dr. Stojanu Petelinu (FPP ULj) in mag. Ljubu Fabjanu (IJS R-4).

Trem stalnim komisijam društva je potekla mandatna doba. Na skupščini smo na novo imenovali in za dobo štirih let potrdili statutarno komisiji v sestavi: Ivan Lubšina (NEK), Andrej Prošek (IJS), Andreja Peršič (URSJV), Bojan Hertl (ARAO) in Milena Černilogar Radež (MG).

Predsednik je predstavil finančno poročilo za leto 2007 in povzel, da je društvo zaključilo minulo leto s "presežkom prihodkov nad odhodki", kar je rezultat izjemno uspešne konference NENE 2007.
Na skupščini so člani potrdili tudi in vsebinski in finančni načrt DJS za leto 2008. Projekti, ki jih v letu 2008 organizira DJS: redna letna konferenca »Nuclear Energy for New Europe«, Portorož 2008, sodelovanje na sejmu zaposlitvenih priložnosti, urejanje in nadgradnja spletne strani DJS (informacijska baza društva), obveščanje članov preko glasila Jedrce. Glasilo je v letu 2008 oblikovno in vsebinsko prenovljeno in bo izhajalo četrtletno. Nova urednica Jedrca je Simona Sučić. Nadaljevalo se bo uredniško delo na Pojmovniku. Društvo je skupaj s katedro za Jedrsko tehniko Fakultete za matematiko in fiziko (Ulj) konec februarja razpisalo natečaj "Mladih energetikov", ki je namenjen študentom višjih letnikov naravoslovnih in tehniških fakultet. Poleg Jedrca, bomo objavljali prispevke tudi v tujih in domačih revijah. Člani DJS se bomo udeleževali domačih ali tujih konferenc ter razprav in dogodkov, kjer bo obravnavana energetska in okoljska problematika. V okviru društva so že bila in bodo v tem letu organizirana številna strokovna predavanja, okrogle mize in seminarji (sledijo javne razprave Izobraževanje in kadri na področju jedrske tehnologije in znanosti, Tehnološke platforme na področju energije v Sloveniji, dvoje predavanj za splošno javnost v organizaciji sekcije ALFA). MMG bo tudi letos organizator strokovne ekskurzije. Tokrat se bomo predvidoma v mesecu oktobru podali v Đerdap in Romunijo. Načrtujemo še organizacijo športnih iger in piknika DJS.

V Sloveniji DJS sodeluje z združenjem »Slovenski jedrski forum«, z društvi SIZ, FEANI, Zvezo slovenskih fizičark, DMFA in drugimi sorodnimi združenji. Na mednarodnem področju poleg ENS sodelujemo še s številnimi drugimi jedrskimi društvi po svetu (ANS, HND, CNS, Win Global, ..).

Milena Černilogar Radež

 

>> Slike